8D

 

Här kan 8D följa sin terminsplaneringplanering i matematik

Rutiner för matematiklektioner:

Om du är ute efter betyg så tänk på att följande finns med i kunskapskraven i matematik:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt."

Det här dokumentet använder jag mig av när jag planerar undervisningens innehåll och när jag bedömer dina kvalitéer i matematik

Arbetsområde 1 HT-17

Taluppfattning

potenser

Saxat ur läroplanen: "I årskurserna 7–9 ska eleverna även få kunskaper om metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. Det kan till exempel vara kulramen eller olika metoder för division. Här finns stora möjligheter att se mångfalden i de metoder som har använts genom historien. Här ges också möjligheter för eleverna att ta del av och dela med sig av olika kulturers sätt att skriva tal, beskriva talsystem och metoder för beräkningar."...

..."Vidare handlar progressionen om att ju äldre eleverna blir, desto fler metoder ska de möta. Även kunskaperna om när olika metoder är lämpliga att använda utvidgas och fördjupas."

V 35

Måndag: Metoder för multiplikation, "vanlig uppställning" , "räkning med streck" och den kinesiska rutan. Vi använder tre olika metoder och utvärderar deras användbarhet likheter och olikheter. Vi pratar om prioriteringsreglerna och komutativa lagen och vad den innebär.

Tisdag: Metoder för division, "kort division""liggande stolen" och "trappan". Vi repeterar kort division och prövar och jämför med 2 äldre historiska metoder (som era föräldrar säkert känner igen!!). Vi utvärderar dom och jämför metodernas likheter och skillnader.Vi pratar om skillnaden mellan "innehållsdivision" och "delningsdivision".

Kunskapskrav: "Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, ... med tillfredsställande resultat." 

Onsdag: Vi skriver ett litet läxförhör där ni ska lösa problem med hjälp av skriftliga räknemetoder. Här ska ni som är på jakt efter högre betyg visa att ni kan hantera flera olika metoder för räknesätten multiplikation och division som är begrepp ni ska kunna förklara.

V 36

Måndag: Vi repeterar multiplikation och division med 10, 100, 1000 osv arbetsuppgifter

Tisdag: Vi undersöker vad som händer när man multiplicerar och dividerar med tal i talområdet mellan noll och ett ( 0 - 1) arbetsuppgifter

Sidor i boken: 22 - 26

Onsdag: Vi introducerar negativa tal och hur dom fungerar att räkna med. Vi börjar med addition och subtraktion med negativa tal. Övningar finns på rasmus. (genomgång på film om räkning med negativa tal) Arbetsuppgifter

V 37

Måndag: Vi arbetar med division och multiplikation av negativa tal. Arbetsuppgifter

Tisdag:  Vi fortsätter arbeta med negativa tal arbetsuppgifter

TIPS! För dig som vill öva negativa tal på Engelska

Onsdag: Vi skriver ett litet läxförhör beräkningar med negativa tal.

Här är läxförhöret med facit

V 38

Den här veckan ska du reflektera över hur du visar resonemangsförmåga. Fyll i enkäten. 

Saxat ur läroplanen: "Undervisningen i årskurserna 7–9 ska även behandla potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. Prefix som milli, hekto och kilo har oförändrad aktualitet, medan prefix som nano, mega och giga används mer i dag än för tjugo år sedan som en följd av den tekniska utvecklingen i samhället."

Måndag: Vi arbetar med begreppen Potens, Bas och exponent, vi tecknar potensuttryck, tolkar potensuttryck och gör beräkningar med potensuttryck. Den här powerpointen visar hur potenser fungerar och är bra för dig att plugga på! Tips! gör dessa tal på rasmus!     Arbetsuppgifter

Tisdag: Vi studerar 10-potenser och hur vi kan använda dom för att uttrycka små och stora tal Tips! gör dessa tal på rasmus !    Arbetsuppgifter

Onsdag: Vi fortsätter öva på att göra beräkningar med potenser. Läxa till idag är att se den här filmen. På ett ställe i filmen så räknar jag fel!! Din läxa är att hitta felet och kunna berätta vad som är fel, hur jag borde ha gjort och vilket vanligt tankefel jag kan ha gjort. Läxa även att svara på den här enkäten!  Arbetsuppgifter

Kunskapskrav: "Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i olika sammanhang på ett fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra."

V 39

Måndag: Vi arbetar med vanligt förekommande prefix och hur de kan översättas som 10-potenserArbetsuppgifter

Tisdag: Vi arbetar med problemlösning där vi måste förstå hur potenser och prefix fungerar.

Onsdag: Vi går igenom grundpotensform (gpf) och lär oss hur stora och små tal kan skrivas. LÄXA TILL IDAG ATT SE DENNA FILM! Tips! gör dessa tal på rasmusArbetsuppgifter

V 40

Bedömningsmatris i potensräkning inför provet

Måndag: Temaarbete: Vi uppfinner egna talsystem och testar att använda räknelogaritmerna för addition, subtraktion, multiplikation och division.

Tisdag: Vi jobbar med problemlösning med potenser och sammanfattar arbetsområdet.

Onsdag:  Vi jobbar klart med gårdagens grupparbete i nya grupper (20 min). Sedan kör vi frågestund inför provet.

V 41

Måndag: Prov på potensräkning. Allt vi arbetat med under v38-40 ingår i provet.

Tisdag: Genomgång av provet och återkoppling

Arbetsområde 2 HT17

Geometri

geometri

V 41

Onsdag: Introduktion av Geometriområdet. Idag går vi igenom målen för området och diskuterar hur man kan beskriva en geometrisk figur.

Mål:

 • Namnge och beskriva 2-dimensionella geometriska figurer
 • Konstruera och avbilda 2-dimensionella geometriska objekt
 • Välja, jämföra och tillämpa metoder för beräkning av area och omkrets av 2-dimensionella geometriska objekt samt beräkning av begränsningsyta av vissa 3-dimensionella objekt
 • Likformighet i form av skalaberäkningar, tolkning av skala, tillämpning av skala och beräkning av skala

V 42

Måndag: Beräkningar av omkrets av "polygoner" (månghörningar). Vi arbetar med Trianglar, rektanglar, parallellogram och parallelltrapetser. Vi introducerar Pythagoras sats och arbetar med mer än 2000 år gamla metoder. Arbetsuppgifter

Kuriosa: Pythagoras var en grekisk matematiker som tillsammans med sina lärjungar levde som isolerade räknande munkar i antikens Grekland. Dom kallades Pythagoreerna och hade lokalt en status som halvgudar, lite som dagens idrottsstjärnor.

Extra: Dogge Doggelito kan lära dig om Pythagoras sats

Tisdag: Vi beräknar area och begränsningsarea på geometriska figurer. Läxa till idag: lös dessa uppgifter (test 1-3) i rasmus!

Onsdag: Idag ska ni arbeta med problemlösning av geometriska figurer där problemet rör begränsningsyta. Arbetsuppgifter

V 43

Måndag: Idag jobbar vi med beräkning av area och omkrets på cirklar och cirkelsektorer. Här är en liten genomgång om cirklar. Här kommer dessutom en liten sång om cirkelns formler. Ni ska jobba med uppgifter i boken på sidorna 48-49, 62 och 67.

Lektionen är flyttad till sal 366. Åk9 har salskrivning i matte där som kan gå in lite på er lektion. Ni jobbar i så fall utanför tills ni kan komma in med uppgifter ni får av mig.

Tis: Genomgång av skala:

 • beräkna verkligheten (tex att läsa av en karta)
 • beräkna bilden (tex att avbilda något skalenligt)
 • Beräkna skalan (bestämma vilken skala något är ritat i utifrån bildens och verklighetens mått)
 • Tillämpa principer för areaskala för beräkning av area

Vi arbetar med övningsuppgifter kring skalaberäkningar Arbetsuppgifter

Onsdag: Vi fortsätter arbeta med arbetsuppgifterna om skala Arbetsuppgifter/fördjupning (fel i facit på uppg 2 i fördjupningen!)

V 44

Lediga

V 45

Måndag: Vi arbetar med area och omkrets av cirkelsektorer. Vi går igenom er BONUSUPPGIFT TILL PROVET .  Arbetsuppgifter

Tisdag: Vi arbetar med blandad problemlösning från avsnittet på olika svårighetsnivåer och förbereder oss inför provet

Onsdag: Repetition och frågestund inför provet PROV-LAPP  Självbedömnings-matris

V 46

Måndag: prov i geometri (Det finns flera bra minitester att träna inför provet med på www.rasmus.is )

Tisdag: Återkoppling av Geometriprovet

På provet kommer ni bara få välja 1 uppgift i vart och ett av de 4 arbetsområdena (Skala, Pythagoras sats, Cirkelsektorer och Begränsningsyta). Nu får ni chansen att jobba vidare med de andra uppgifterna och bedöma varandras lösningar.

Onsdag: Vi fortsätter arbeta med kompletteringar till provet och kamratbedömningar utifrån bedömningsmatris.

 

Arbetsområde 3 HT17

Algebra

algebra

V 47

Algebra

Saxat ur läroplanen:

"I årskurserna 7–9 är motsvarande innehåll formulerat som metoder för ekvationslösning. Progressionen ligger i att eleverna i de högre årskurserna ska möta generella metoder. Ekvationerna som ska lösas beskriver också mer komplexa beräkningar och blir därmed allt mer sammansatta."

 ! det här Algebrahäftet finns mycket av det du ska lära dig samlat.

Mål: 

 • teckna uttryck
 • tolka uttryck
 • jämföra uttryck
 • teckna ekvationer för att lösa problem
 • lösa ekvationer

Kuriosa: Arabiskans uttryck "Al-djebr" betyder återförening eller koppling. Den första kända algebran som använts på samma sätt som vi gör idag som finns dokumenterad är från 800-talets Bagdad. På den tiden låg världens största universitet i det mäktiga kalifatet i nuvarande Bagdad. Mest känd från universitetet är Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi som anses vara den person som uppfann den moderna algebran. Ordet algoritm (uträkning) kommer från hans efternamn då han anses ligga bakom de skriftliga uppställningarna i de fyra räknesätten. Al-Khwarismi sägs även vara ansvarig för det arabiska siffersystemets konstruktion (dvs de siffror vi använder idag).

Måndag: Idag jobbar vi med att konstruera och tolka algebraiska uttryck Läxa till idag är följande film: Algebraiska uttryck

Tisdag: Idag jobbar vi med att jämföra algebraiska uttryck. Läxa till idag är att se följande film: Att jämföra uttryck

Onsdag: 

V 48

Trygghetsenkät

Måndag: Vi arbetar med parenteser och skapar uttryck som behöver parenteser Arbetsuppgifter

Tisdag: Vi gör beräkningar med matematiska uttryck med parenteser Arbetsuppgifter

Onsdag: Vi arbetar med ekvationslösning i matteboken

V 49

Måndag: Vi jobbar med ekvationslösning av olika typer av ekvationer Arbetsuppgifter med lösningar

Tisdag: Vi jobbar med ekvationslösning av olika typer av ekvationer (måndagens uppgifter samt uppgifter ur matteboken)

Onsdag: Vi jobbar med ekvationslösning av olika typer av ekvationer Arbetsuppgifter

V 50

Måndag: E-prov i algebra

Tisdag: Återkoppling från provet samt betygssamtal. Läxa att svara på denna UTVÄRDERING

Onsdag: 

V 51

Måndag: Rep till Julshow

Tisdag: Rep till Julshow

Fredag: Jullov (för er som tycker det är tråkigt med långt uppehåll utan matematik så finns det alltid uppgifter att jobba med på www.rasmus.is , för er som känner att ni kämpat bra under terminen och förtjänar lite ledigt så önskar jag er God Jul!)

god-jul

Arbetsområde 1 VT-17

Algebra (v3 - v7)

algebra

Saxat ur läroplanen:

"I årskurserna 7–9 ska undervisningen behandla innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Här införs variabelbegreppet. Genom att eleverna får tillämpa det i algebraiska uttryck, formler och ekvationer lär de sig hur man kan uttrycka sig generellt med matematiska uttryckssätt."

V3

Tis: Vi jobbar med algebraiska uttryck. Vi skapar algebraiska uttryck och undersöker dom grafiskt. Arbetsuppgifter

Tor: Vi jobbar med algebraiska uttryck. Vi skapar algeberaiska uttryck och undersöker dom grafiskt. Arbetsuppgifter

Halvklass: Vi jobbar i grupper med ett rikt matematiskt problem. Borden

V4

Tis: Vi fortsätter att teckna uttryck. Vi repeterar talserier från förra året och beskriver dom grafiskt. Vi ser också på andra representationsformer för våra formler/talserier. Kanske hinner vi med en övning som var muntligt nationellt prov i åk 9 för några år sedan? Här får ni instruktionen inför inlämningsuppgifter till på torsdag.

Tor: Läxa att "uttrycka en talserie som en graf". Inlämning av en egen talserie  (Det är en övning i att använda matematikens representationsformer.) Inlämningsuppgift: du ska tillverka en egen "aritmetisk" talserie (en talserie med jämna hopp som du bestämt själv) du ska sedan illustrera talserien med 

1) siffror, 2) formel, 3) Bilder, 4) Areor, 5) Graf 

Lämna in talserien illustrerad på de 5 ovan nämnda sätten. (Uppgiften bedöms i kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga.)

Läxförhöret - Förslag till lösning

Halvklass: Vi gör färdigt våra grafer från v3. "Rita och jämföra uttryck"

Kuriosa: Arabiskans uttryck "Al-djebr" betyder återförening eller koppling. Den första kända algebran som använts på samma sätt som vi gör idag som finns dokumenterad är från 800-talets Bagdad. På den tiden låg världens största universitet i det mäktiga kalifatet i nuvarande Bagdad. Mest känd från universitetet är Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi som anses vara den person som uppfann den moderna algebran. Ordet algoritm (uträkning) kommer från hans efternamn då han anses ligga bakom de skriftliga uppställningarna i de fyra räknesätten. Al-Khwarismi sägs även vara ansvarig för det arabiska siffersystemets konstruktion (dvs de siffror vi använder idag).

V5

Tis: Vi jobbar med ekvationslösningsmetoder Arbetsuppgifter

Tor: Vi jobbar med ekvationslösningsmetoder Överkursuppgift

Halvklass: Vi undersöker tre olika sätt att lösa ekvationer och gör en laboration med balansvågar och viktsiffror

IMG_0419

V6

Tis: Vi jobbar med mer problemlösning och ställer frågor inför mini-provet. Ta med matteboken!

Tor: Miniprov i Algebra: Förslag till lösningar Proven är rättade och alla har fått kommentarer på schoolsoft.

Du ska kunna: lösa ekvationer "med obekant i båda led", Skapa en ekvation för att lösa ett enklare problem, rita ett algebraiskt uttryck som en funktionsgraf i ett koordinatsystem, tolka en funktionsgraf

 

Halvklass: Vi jobbar med ett rikt algebraiskt problem

V7

Tis: Återkoppling från Miniprovet och avslutning av algebran

 

Arbetsområde 2 VT17

Bråkräkning (v7 - v13)

brakdelar

Saxat ur läroplanen:

"I årskurserna 7–9 är innehållet centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkning med skriftliga metoder och digital teknik ... Progressionen ligger i att eleverna i de lägre årskurserna får möta och tillämpa några centrala metoder inom ett begränsat talområde, för att sedan i de högre årskurserna använda dem i ett utvidgat talområde. Vidare handlar progressionen om att ju äldre eleverna blir, desto fler metoder ska de möta. Även kunskaperna om när olika metoder är lämpliga att använda utvidgas och fördjupas."

V7

Tor: Vi arbetar med begreppen del av helhet och del av antal. Vi uttrycker andelar och delmängder i bråkform Bråkhäfte

Halvklass: Vi förlänger och förkortar bråktal och vi storkleksordnar bråktal. Vi bygger en tallinje av olika bråk-kort

V8

Tis: Vi jobbar med minsta gemensamma nämnare och adderar och subtraherar med bråk

Tor: Vi jobbar med små bråkproblem. Idag räknar vi i matteboken sid 162-163.

Halvklass: Vi jobbar med ett rikt problem som heter Panta burkar som är tillverkat av Eva Taflin som är filosofie doktor i matematikdidaktik. (scrolla ner i dokumentet till rätt övning!)

V9 SPORTLOV

V10

Tis: Läxförhör på addition och subtraktion av bråk och storleksordning av bråk.  

Tor: Vi jobbar med multiplikation med bråktal. Powerpoint om multiplikation med bråk Arbetsuppgifter

skarmavbild-2017-01-10-kl-09-41-05

Halvklass: Vi jobbar med problemet "Silverskatten"

V11

Tis: Vi jobbar med bråkdelar av bråkdelar. 

Tor: Vi jobbar med division med bråktal

Halvklass: Vi jobbar med division med bråktal

V12

Tis: Frågestund inför provet. Se till att du redan har pluggat till provet så att du kan ställa dina frågor här.

Tor: Matteprov  Olles förslag till lösningar

Halvklass: Vi jobbar med problemet "panta burkar"

V13

Tis: Återkoppling från provet

Arbetsområde 3 VT17

Procent och Statistik (v13 - v23)

procent

Saxat ur läroplanen:

"Tillsammans med innehållspunkten tal i bråk- och procentform och deras användning i kunskapsområdet ”Tal och tals användning” läggs grunden för elevernas kunskaper om beräkningar med procent. Detta är ett centralt innehåll i årskurserna 7–9 och formuleras där som procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden."

V13

Tor: Introduktion av begreppet procent, vi beräknar en given procentuell andel av en helhet Arbetsuppgifter

Halvklass: Vi omvandlar bråkform till procentform på tallinjen

V14

Tis: Vi förbereder oss för PÅSK-REAN och jobbar med procentuell förändring. Medtag matteboken!

Tor: Utvecklingssamtalsdag

Halvklass: Vi jobbar med begreppet begreppet förändringsfaktor och jobbar med några av uppgifterna på sidorna 192-193 i matteboken

V15 PÅSKLOV

V16

Tis: Idag jobbar vi med uppgifter i matteboken om förändring sid 177-179

Tor: Vi jobbar med vissa blandade problem i procenträkning från matteboken på sid 196-197

Halvklass: Gruppuppgift som ska redovisas på tavlan i slutet av lektionen

V17

Tor: Hur stor är chansen? Vi jobbar med repetition av sannolikhet från åk 6 Arbetsuppgifter

Halvklass: Vi jobbar med ett problem av Eva Taflin som heter SKOLAN. (Scrolla ner till rätt uppgift)

V18

Tis: Vi jobbar mer med sannolikhet. och ser en film om träddiagram med återläggning och en film om träddiagram utan återläggning

Tor: Frågestund inför provet, se till att du redan har pluggat så att du får ställa dom frågorna som är viktiga för dig!

Halvklass: Vi tillverkar prov-frågor

V19

Tis: Prov i procenträkning 

thumbnail_IMG_0533

Tor: Återkoppling från provet

Saxat ur läroplanen:

".....Detta utvecklas i årskurserna 7–9 till hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. Vilka lägesmått och spridningsmått som lämpar sig bäst för att beskriva resultaten från olika undersökningar är en central kunskap. Den behövs för att man ska kunna presentera resultat från undersökningar på ett rättvisande sätt. Lägesmått och spridningsmått är också viktiga underlag för att kunna resonera och argumentera kring resultaten från undersökningar."

Halvklass: Vi inleder statistik-avsnittet. Vi repeterar begrepp från åk 6 (Medelvärde, median och typvärde)

V20

Tis: Vi lär oss göra undersökningar med surveymonkey och alla får besvara varandras undersökningar.

Tor: Vi förbereder presentationer av vår insamlade statistik (Datavagn 1 bokad)

Halvklass: vi jobbar med problemlösning kring lådagram och medelvärde

V21

Saxat ur läroplanen:

"Eleverna får nu möta flera statistiska begrepp och uttrycksformer. Innehållet öppnar också för att eleverna ges möjligheter att utveckla och i allt högre grad använda de statistiska uttrycksformerna i olika undersökningar. Detta är värdefulla kunskaper för att skaffa sig bra underlag när man ska fatta beslut i både vardagen och yrkeslivet."

Tis: Vi undersöker statistisk korrelation mellan faktorer i världen, (Datavagn 1 bokad)

Halvklass: Må: vi arbetar med lådagram, Ti: Vi undersöker statistisk korrelation mellan faktorer i världen (Datavagn 1 bokad)

V22

Tis: Repetition av cirkeldiagram (uppgifter i boken sid 210)

Tor: Repetition av Histogram (Uppgifter i boken sid 128-130)

 

Halvklass: Betygssamtal, övriga jobbar med uppgifter i boken (se må-tis)

V23

Halvklass: Utvärdering och Betygssamtal

Tis: NATIONALDAGS-LEDIGT

Tor: Mentorsdag II

 

 

V24 SKOLAVSLUTNINGSVECKA

VT2016 åk6

Här kan 6D följa sin planering

V2

Tisdag: introduktion av terminen och ett kul problem

Onsdag: vikarie (Olle är på skolverket och tillverkar nationella prov för åk9 ons-fre). halvklassarbete, instruktioner på filmen  skriftliga resultat från varje par lämnas in efter lektionen. Varje par behöver 6 klossar i olika färg som labbmaterial. Det är viktigt att alla lämnar tillbaka alla klossarna då vi kommer behöva dom många gånger i framtiden.

Torsdag: Vikarie. Arbete med ett glassigt problem. Arbeta i grupper med 3 elever i varje grupp. Idag delar ni in er i åldersordning efter era födelsedagar. Varje grupp ska kunna redovisa muntligt på måndag hur långt ni kommit med problemet. Om man klickar på länken så kan man hitta ett problem i häftet som heter glassarna.

V3

Statistik

Saxat ur läroplanen: "När eleverna arbetar med egna undersökningar kan de utveckla fler sätt att presentera data på, med stöd av bilder, konkret material eller digital teknik. Genom att ställa frågor och dra slutsatser om information som finns i tabeller och diagram utvecklar de sitt kunnande om hur man tolkar data. Det kan till exempel innebära att avläsa ett diagram i en nyhetsartikel, för att därefter analysera den information man fått fram och jämföra den med innehållet i tidningsartikeln."

Tisdag-Onsdag: Introduktion av tabeller och diagram. Idag jobbar vi med stapeldiagram. Du kommer göra 2 korta undersökningar och presentera dom som stapeldiagram. Du presenterar såväl i frekvenstabell och som stapeldiagram. Vi undersöker ur vilka av diagrammen man kan beräkna vilka lägesmått. Ev testar vi att tillverka diagrammen i programmet Excel (beror på om vi får tillgång på datorer, annars demonstreras detta via projektor och de som vill får pröva hemma). Läxa till torsdag att minst kunna tillverka en frekvenstabell och ett diagram utifrån en "datamängd". (Överkurs: att förstå begreppet relativ frekvens). Arbetsmaterialet vi jobbar med är detta statistik-häfte.

Torsdag: Arbete med tabeller och diagram (Statistikhäftet samt s. 125-126 i matteboken)

 

V4

Tisdag: vi tillverkar cirkeldiagram manuellt och digitalt. Omvandling av procentuell andel till grader i cirkeldiagram är dagens matematiska problem. Uppgifterna vi jobbar med hittar du här. CIRKELDIAGRAM .

Onsdag: Vi jobbar klart med uppgifterna om cirkeldiagram och går igenom målen för statistikavsnittet (se nedan målbeskrivning). Läxa till torsdag: kunna tillverka ett cirkeldiagram manuellt med hjälp av en gradskiva och en datamängd.

Torsdag: Vi går igenom lägesmåtten medelvärde, median och typvärde. Vi jobbar med följande statistik-problem

V5

Tisdag: Vi undersöker vilka lägesmått vi kan beräkna ur olika diagram DIAGRAMFRÅGOR

Onsdag: vi jobbar med problemlösning om statistik

Torsdag: Vi skriver en diagnos för att kontrollera att vi nått våra mål:

Diagnosen

Facit till diagnosen

Mål i statistik:

 • sammanställa data i frekvenstabell (med relativ frekvens)
 • Illustrera samlad datamängd i diagram (stapel, cirkel eller linje)
 • argumentera för val av diagramtyp
 • tolka diagram (bestämma lägesmått ur diagram)
 • Använda/beräkna lägesmåtten medelvärde, median och typvärde

v6

Tisdag: Vi går igenom diagnosen och ser till att alla har koll på vilka rester som behöver kompletteras.

Onsdag:  Vi jobbar med förbättringar från diagnosen. Hur bra kan vi göra det egentligen?

Torsdag: Vi tillverkar egna problem och löser dom. Dom som har rest i statistik har här ett utmärkt tillfälle att visa fina förmågor. För dom som inte har rester är det ett bra tillfälle att höja sina prestationer lite till!

V7

Kombinatorik

Saxat ur läroplanen: "I årskurserna 4–6 ska undervisningen behandla enkel kombinatorik i konkreta situationer. Det tidiga mötet med kombinatorik innebär att eleverna ska få erfarenheter av olika konkreta situationer som rymmer möjligheter till olika kombinationer. Klassiska problem är ”på hur många sätt kan en kö se ut om det är fem personer som står i kön” och ”på hur många olika sätt kan en lottorad se ut?”."

LÄXA: Den här filmen om kombinatorik ska du ha sett innan tisdag! Extra guldstjärna till den som kommer på hur man gör!

Tisdag: Vi arbetar med kombinatoriska problem. Vi undersöker skillnaden i antal kombinationer man kan skapa ur en mängd om mängden innehåller ett par.

Onsdag: Laboration i kombinatorik i par samt genomgång av vad ett "par-prov" är. Genomgång om hur prov-tillverkningen ska gå till.

Mål i Kombinatorik:

 • kunna beräkna antalet sätt du kan ordna en mängd unika föremål Ex: på hur många sätt kan Ada, Billy, Cia och David bilda en kö?
 • kunna beräkna antalet sätt du kan ordna en delmängd ur en mängd unika objekt Ex: på hur många sätt kan guld, silver och bronsmedalj delas ut till 8 tävlande personer (man får inte dela medaljer)?
 • kunna beräkna antalet sätt du kan ordna en mängd om det ingår flera identiska föremål
 • beskriva hur du löser kombinatoriska problem på olika sätt (med beräkningar eller med logiska resonemang)

Sannolikhet

Saxat ur läroplanen: "I årskurserna 4–6 vidgas innehållet till sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer, vilket innebär att eleverna får möta sannolikhet, chans och risk som begrepp i undervisningen."

Torsdag: Vi undersöker sannolikheten av några olika likformiga händelser. Vi singlar slant, rullar tärning och drar kort. Läxa till tisdag att kunna beräkna sannolikheten av en likformig händelse.

v8

Tisdag: Genomgång av grunder i sannolikhet och löser sannolikhetsproblem.

Onsdag: Vi tillverkar egna sannolikhetsproblem och kombinatorikproblem i grupper. Uppgifterna som gruppen tillverkar ska bli ett prov till en annan grupp. Provet ska anpassas efter en målmatris. Tanken är att ni ska lära er hur mål ser ut och hur olika svårighetsnivåer ser ut.

Så här ser dokumentet ut som ni ska tillverka problemen efter.

Här har du lite exempel på uppgifter som kan dyka upp i provet. (Se upp!! några av sannolikhetsuppgifterna går inte att svara på!!)

Mål i Sannolikhet

 • bestämma sannolikheten av en likformig händelse Ex: hur stor är chansen att tärningen visar en 4:a?
 • kunna avgöra vad som är en likformig sannolikhetssituation
 • Överkurs: kunna beräkna sannolikheten av en upprepad likformig sannolikhetssituation med återläggning Ex: hur stor är chansen att tärningen visar en 4:a två gånger i rad?

Torsdag: "Prov i kombinatorik och sannolikhet", eleverna jobbar i par som jag delar in dom i. De ska lösa prov som någon av de andra grupperna tillverkat. Paren kommer bestå av elever som inte brukar samarbeta. Ni blir bedömda både på det prov ni producerat och på det prov ni löser. OBS! nytt provdatum!

V9

Sportlov

V10

Tisdag: Roligt matteproblem med musikeleverna, övriga har uppvisning

Onsdag: Test för dom som inte var med v 8, Övriga jobbar i Matteboken med Geometri och får tillbaka sina prov efter lektionen

Torsdag: vi jobbar med lite cirkelproblem.

V11

Tisdag: Roligt matteproblem med musikeleverna, övriga har uppvisning

Onsdag: Utprovning av kommande nationella prov (Experimentklass för PRIM-gruppen/ Stockholms universitet)

Torsdag: Roligt matteproblem med musikeleverna, övriga har uppvisning

V12

Läxfilm: Cirkelformler (läxa till tisdag att ha sett!)

geometri

Tisdag: ca halva klassen kommer delta i en utprovning av framtida tänkbara uppgifter för muntliga nationella prov i matematik. Lotten har avgjort. Det ska vara 3 grupper och 4 elever i varje grupp. Det kommer provtillverkare från PRIM-gruppen på Stockholms Universitet och utför testningen. Testningen är en viktig del i provtillverkningen och mycket lärorikt för de elever som får vara med. Övriga elever kommer starta på veckans konstruktionsutmaning tillsammans med Olle. De som blivit utlottade är:

Grupp 1: Jonas Bo, Erica S, Idun, Betty (reserv: Greta)

Grupp 2: Tilde, Jonathan, Martin, Nora (reserv: Nadja)

Grupp 3: Tilda J, Vega, Sofia, Ella (reserv: Elisa)

Onsdag: Konstruktionsutmaning:

Figurer: A) en rät vinkel, B) Mitten på en sträcka, C) Hälften av en vinkel, D) Liksidig triangel, E) Kvadrat, F) Liksidig 6-hörning, G) Liksidig 8-hörning H) En fotboll

Filmtips denna vecka: ritfilm 1  ,   ritfilm 2   , Ritfilm 3   , Ritfilm 4

Torsdag: Färdigställande av ritprojektet och inlämning

V13

Påsklov

V14

geometri

Saxat från läroplanen: "I årskurserna 4–6 utvidgas innehållet till jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Här ska undervisningen också behandla metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. Med metoder avser kursplanen för de här årskurserna olika formella eller informella tillvägagångssätt för att bestämma omkrets och area."

MÅL-DOKUMENTET här kan du hålla koll på att du kan det du ska kunna! Om det är saker du inte förstår så fråga när vi jobbar med det, vänta inte tills du sitter på ett prov!

Förutom det som står i måldokumentet ska du kunna omvandla längdenheter och areaenheter samt kunna de vanligast använda prefixen för längdenheter (k, d, c, m).

Filmtips för geometri: 1) Längdenheter , 2) Areabegreppet , 3) Cirkelns Area & Omkrets , 4) Omkrets

Tisdag: Areabegreppet och Omkretsbegreppet Vi "härleder" (undersöker riktigheten i) på formler för beräkning av area och omkrets för Rektanglar, Kvadrater, Trehörningar, Cirklar, Parallellogramer och Romber.

Onsdag: Nationellt prov del B+C kl 08.30 i hemklassrummet

Torsdag: Vi använder oss av area och omkretsformler för att beskriva geometriska figurer. Vi vänder och vrider på formler för att hitta nya formler.

Vi jobbar med Geometriska figurer och Geometriproblem

FRE: Nationellt prov del D+E kl 08:50 i hemklassrummet

V15

Tis: Vi jobbar med problemlösning med omkrets och Area-beräkningar

Ons: Vi introducerar skalabegreppet. Arbetsmaterial ons

Tors: Vi beräknar verkliga mått utifrån ritningar och kartor Arbetsuppgifter torsdag

 

V16

Tis: Vi avbildar saker i olika skalor Arbetsuppgifter

Ons: Vi bestämmer skalan utifrån bild och verklighet

Tors: Vi repeterar blandade geometriuppgifter och diskuterar viktiga begrepp

V17

Tis: Vi arbetar med blandade uppgifter om area, omkrets och skala. Vi diskuterar kunskapskrav och skriftlig redovisning. Övningsprov

Ons: Geometri-prov med bedömningsmall 

Tors: Återkoppling på geometriprovet och utvärdering

V18

Tis: Vikarie (Olle är och tillverkar nationella prov på universitetet) Ni ska jobba med en inlämningsuppgift som ni ska klara under lektionen.

Saxat ur läroplanen: "Med hjälp av grafer och koordinatsystem kan eleverna visualisera samband och förändringar. Det kan till exempel vara att med en graf illustrera hur långt en bil med en viss hastighet hinner på en viss tid. I årskurserna 4–6 ska undervisningen även behandla koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. Det innebär att eleverna ska göra graderingar av koordinataxlar, för att sedan placera ut punkter utifrån information av olika slag. Här ingår också att lokalisera punkter i ett koordinatsystem eller en graf utifrån givna frågeställningar eller situationer."

Ons:  Introduktion grafer.(FILM) Vi ritar grafiska berättelser. Här är uppgifterna vi jobbade med idag.

En till FILM om grundläggande begrepp.

Tors: Kristi himmelsfärdsdagen/ lediga

V19

Tis: Vi sammanfattar uppg 3 från förra veckan och tittar på proportionella samband. Vi jobbar med dom här uppgifterna.

Ons: Vi arbetar med koordinatsystem, proportionalitet och grafer Uppgifter

Tors: Vi Undersöker talföljder, hur vi kan beskriva dom med formler och hur vi kan rita dom som grafer UPPGIFTER Vissa av uppgifterna är svåra. Alla kommer inte klara alla övningarna. Jag har gjort så för att det ska finnas utmaningar för alla, även dom som har lätt för att se mönster.

V20

Saxat ur läroplanen:
"Matematiska mönster är ytterligare en aspekt av kunskapsområdet algebra. När eleverna får möta ett innehåll där mönster successivt kan ersättas med tal och bokstavsbeteckningar kan de tillägna sig ett algebraiskt tänkande och kunnande. I årskurserna 1–3 och 4–6 är innehållet hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. Det kan till exempel handla om golvplattor, mönster på tapetbårder eller andra mönster som finns lättillgängliga i elevernas egen miljö. Kunskaper om hur mönster i geometriska mönster och mönster i talföljder kan konstrueras och beskrivas ger eleverna möjlighet att utveckla tankemodeller för hur logiska mönster byggs upp och hur man kan kommunicera kring dessa.

Progressionen består i att mönstren blir allt mer komplext uppbyggda. Mönstren kan bestå av till exempel återkommande geometriska figurer eller mönster som växer symmetriskt. När eleverna utmanas att beskriva, konstruera och uttrycka mönster och talföljder på olika sätt, ges de möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig generellt."

Tis: Vi använder talföljder och försöker beskriva dom algebraiskt och grafiskt för att hitta matematiska mönster. Vi tittar igenom målen för området i Måldokumentet. Sedan försöker vi lösa ett rikt problem.

Ons: Uppspelsdag för musikeleverna

Tors: Problem som går att beskriva grafiskt och som talföljder

V21

Tis: Problem som går att beskriva grafiskt och som talföljder. Det här är dagens arbetsuppgifter med förslag till lösningar

Ons: Idrottsdag

Tors: Kunskapstest om koordinater, grafer och talföljder

V22

Tis: Återkoppling från testet

Ons: Problemlösning och betygssamtal och utvärdering

Tors: Problemlösning och betygssamtal

V23

Tis: Matematikavslutning och utvärdering

Ons: Mentorsdag 1

Tors: Mentorsdag 2

Fre: Skolavslutning

Skolavslutning fredag 10/6