Åk9

Åk 9

Här kan åk9 på Rålambshovsskolan följa sin terminsplaneringplanering i matematik. 

UTVÄRDERINGSENKÄT AV FILMPROJEKTET

Så här förbereder du dig för lektionerna: Ta med penna, block och mattebok. Mobilen behöver du inte ta med om inte annat sagts. Titta i förväg på www.ollesmatte i din planering så du vet vad som ska hända på lektionen.

Om du missat en lektion kan du se på www.ollesmatte vad du missade så du kan ta igen det själv i mesta möjliga mån.

Om du är ute efter betyg så tänk på att följande finns med i kunskapskraven i matematik:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt."

Arbetsområde 1 ht18: Sannolikhetslära

Skärmavbild 2018-08-17 kl. 10.49.38

Arbetsområde 1: Sannolikhetslära

Mål- och planeringsdokument

v34

Lekt 1: TEMA VALET, Vi tittar på begreppen procent och procentenheter för att skapa ytterligare förståelse för hur man kan resonera kring valutgången. Arbetsuppgifter 

Filmfacit

Lekt 2: TEMA HUSHÅLLSEKONOMI, vi gör beräkningar av räntekostnader som är ett viktigt begrepp i ett hushållsekonomi som ni läser i hemkunskapen

Arbetsuppgifter

FILMFACIT

v35

Den här veckan kommer ni stöta på ett antal nya begrepp. Här följer en förklaring av dessa:

P = Sannolikheten att något händer uttryckt i procent, decimalform eller bråkform

Utfall ett sätt som något kan hända. Ex: Att man får en 4 när man rullar en tärning är ett utfall.

Gynnsamma utfall antalet olika utfall som efterfrågas. Ex: om jag ska beräkna sannolikheten för att få mindre än 3 när jag rullar en tärning så är 1 och 2 gynnsamma utfall.

Möjliga utfall antalet olika utfall som existerar. Ex: Det finns 6 olika möjliga utfall när jag rullar en tärning.

 Enstaka händelse Ex: hur stor är chansen att få mindre än 5 när du rullar en tärning 1 gång?

Upprepad händelse Ex: Hur stor är sannolikheten att du får mindre än 5 tre gånger i rad om du rullar en tärning 3 gånger?

Komplex händelse är sannolikheten att en serie händelser ska inträffa som kan ske i olika ordning där flera av utfallen är intressanta. Ex: Hur stor är chansen att du tar tre bollar ur en hink som innehåller 3 vita bollar och 3 gula bollar och exakt 1 av bollarna är vit? Här kan ju den vita bollen komma först, i mitten eller sist. Det är tre olika händelsekedjor som alla stämmer in på det eftersökta utfallet.

Träddiagram är en diagramtyp som används för att utreda problem av komplex typ

Lekt 1: Introduktion av sannolikhetslära. Vi gör labbar i grupper och diskuterar vilka typer av sannolikhet som kan beräknas. FILMTIPS

Lekt 2: Vi gör beräkningar av sannolikheten av enstaka händelser och upprepade händelser. Arbetsuppgifter 1 med FACIT

v36

Lekt 1: Vi arbetar med sannolikheten av upprepade händelser och komplexa händelser. Vi ritar träddiagram och definierar formler för området. FILMTIPS  Arbetsuppgifter 2 med FACIT

Lekt 2: Vi jobbar klart med sannolikhetsproblemen

LEKTIONSANTECKNINGAR FRÅN V36

v37

Lekt 1: Start på filmprojektet i matematik. Istället för prov så kommer ni att få visa era färdigheter i sannolikhetslära genom att spela in en film (grupparbete). Arbetet är tänkt att utföras på lektionstid. Filmen ni tillverkar kommer att bedömas enligt en instruktion/ matris .

Lekt 2: Filmprojekt

v38

Lekt 2: Filmprojekt, inlämning av film.

 

 

 

Arbetsområde 2: Algebra & Bråk

skarmavbild-2017-01-10-kl-09-41-05

Måldokument för arbetsområdet

V38

Lekt 2 Repetition av addition, subtraktion och multiplikation med bråk samt introduktion av division med bråk. (.2-14 PRIO)

Vad är bråk? En kort intro till bråkräkning

Powerpoint om multiplikation med bråk

Film om addition och subtraktion med bråk

En film om multiplikation med bråk

Film om division med bråk och en till film om division med bråk

V39

Lekt 1 Vi fortsätter arbeta med division av bråk och tillämpar det på problemuppgifter.

Skärmavbild 2018-09-27 kl. 17.29.08

V40

Lekt 1 Faktorisering och parenteser Film om hur man multiplicerar parenteser

Film om hur man multiplicerar parenteser med varandra

Lekt 2 Parenteshantering (Algebra)

Problemlösning för algebra.  Bråkiga bråkdrakar  Uppgifter från NP

V41 (Olle och Jennie har vikarie)

Arbetsinstruktion för lekte 1

Lekt 1 (VIKARIE för Olle och Jennie) Metoder för ekvationslösning av olika ekvationstyper: "Ekvation med variabel i ena ledet", "Ekvationer med variabler i båda leden", "Ekvationer med nämnare", "Ekvationer med variabler i nämnaren", "Ekvationer med oändliga lösningar" och "Ekvationer som saknar lösning".  Arbetsinstruktion för lekt 1

Lekt 2 (VIKARIE för Olle och Jennie) Vi fortsätter lösa ekvationer av olika typer. Arbetsblad 1.5B, 1.6 och 1.7 dessutom arbete med valfri nivå i boken (PRIO9) i kap 1.8.

V42

Lekt 1 Problemlösning

Lekt 2 Ekvationslösning av olika typer - Arbetsuppgifter - Stationer x 4 (med facit)

V43

Lekt 1 "Fråga Olle" Vi sammanfattar inför provet och ställer frågor. Plugga till provet som om det skulle vara den här lektionen så att du vet vad du behöver fråga om.

Lekt 2 PROV

V44 Höstlov

Arbetsområde 3: Linjära samband – Räta linjens ekvation och ekvationssystem

Måldokument för arbetsområdet

v 45

Lekt 1: "Att jämföra uttryck" - Vi jämför algebraiska uttryck mot varandra och beskriver vid vilka värden som vilka uttryck är störst. Det kallas jämförelse genom teckenstudie.

Lekt 2: Vi fortsätter att jämföra algebraiska uttryck genom att sätta in dom i funktioner och plotta dom grafiskt. Vi kan sedan i grafen avgöra vilket uttryck som är störst vid olika värden på x. Det kallas grafisk jämförelse. Vi tittar igenom Bedömningsmatrisen som ni bedöms efter i det här arbetsområdet.

v 46:

Lekt 1: Vi arbetar i grupp med problemlösning. "Frukt och matematik". Övningarna är en introduktion i något som kallas ekvationssystem. Vi prövar också att lösa ekvationer med en grafisk metod.

Lekt 2: Vi delar upp oss i olika grupper. Några väljer att arbeta med att "plotta grafer" och "räta linjens ekvation". Övriga väljer att arbeta med algebraiska och grafiska lösningar av ekvationssystem. Här är en liten film om ett problem som kan lösas med olika typer av ekvationssystemslösningar och redovisningar av olika typer.

v 47:

Lekt 1: Grafisk lösning av ekvationssystem - Räta linjens ekvation. Vi plottar grafer, vi undersöker begreppen k-värde och m-värde och kopplar dem till lutning och höjd. Vi lär oss kopplingen mellan aritmetisk talföljd och linjär funktion och begreppet proportionalitet. Introduktion av inlämningsuppgifter till v48 lektion2.

Lekt 2:  Vi arbetar även med problemuppgifter som går att lösa med hjälp av funktioner, ekvationssystem och grafiska lösningar. Den här filmen om ekvationssystem kan vara bra att se.

v 48:

Lekt 1: Alla jobbar med att namnge funktioner utifrån grafer.Vi gör det genom det genom "extrapolering" och genom undersökning av graf och dessutom gör vi det genom undersökning av kända punkter och formeln: k=dy/dx och insättning av k i  y=kx+m. Vi jobbar också med problemlösning kopplad till tolkning av grafer i båda grupperna. (Den här lektionen har inte 9ACG på grund av studiedag på onsdagen. Vi bedömer att lektion 2 är viktigare den här veckan). Arbetsuppgifter

Lekt 2: Tillverkning av egen problemuppgift. I bedömningsmatrisen kan du se vilka mål som bedöms i uppgiften då de är markerade med (*). I slutet av lektionen väljer du om du vill vara med i fördjupnings-grupp eller grund-grupp till lektion 1 v49 då vi ska ha frågestund och genomgångar inför provet.

v 49:

Lekt 1: Fördjupningslektion och frågestund inför provet. Här kan ni välja om ni vill vara med i fördjupningsgrupp eller om ni vill arbeta med grunder inför provet. Den här lektionen tittar 9ACG på hur man kan bestämma en funktion utifrån en graf och utifrån 2 givna punkter.

Lekt 2: Prov i Samband och Algebra: Innehållet i provet och hur det bedöms hittar du i Måldokumentet samt i bedömningsmatrisen. Förslag till lösningar och provet kan du hitta under fliken "redovisningar" på fredag eftermiddag v49.

v 50:

Lekt 1:  Återkoppling från prov

MUNTLIGA NATIONELLA PROV I MATEMATIK

Arbetsområde 1 vt18: Rymdgeometri

Skärmavbild 2017-08-15 kl. 19.34.43

 

Mål- & Planeringsdokument

V 3

Må: Introduktion av nya mattegrupper, problemlösning i grupp med introduktion av rymdgeometri genom 3-dimensionellt problem. Vi hjälper centrumchefen i New York att paketera julgranskulorna från Rockefellergranen 

thumbnail_20180115_122600

Ti: Genomgång av volymenheter och undersökning av hur man kan bestämma volymen av rätblock. Enhetsomvandling  mellan kubikmeter-systemet och litersystemet med hjälp av (ENHETSOMVANDLINGSSCHEMA). Arbete med övningsuppgifter.

Arbetsuppgifter om enhetsomvandling: Avsnitt 3.5: Uppgifter: 5, 10, 12, 15, 16, 17, 22 (svår)

Arbetsuppgifter om volymberäkning av rätblock:Avsnitt 3.4: Uppgifter: 6, 9, 11, 14, 16

Läxa: Se följande film innan nästa lektion!

V 4

Må: Undersökning av volymer av Prisma och cylinder . Kunstruktion av formler för volymberäkningar.

Eleverna konstruerar tillsammans formeln för volymen av en cylinder EPA

Uppgifter: 3.6: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16

Gruppdiskussion kring uppgift 12 efter halva tiden

Eleverna ska genom egen undersökning ta reda på vad som händer med volymen av en cylinder om den förstoras i skala 2:1 och om den förstoras i skala 3:1 och utifrån det försöka konstruera ett antagande om hur skala-förändringar påverkar volymer.

Kluring för kluriga

En cylinderformad läskedrycksburk av märket "Smarr-Soda" har volymen 40cl. Burken är 14cm hög. Hur bred måste burken vara?

Ti: Undersökning av volymer av Pyramid och kon

Vi tittar på filmen ni hade i läxa om spetsiga former

Disskussion efter halva tiden:

  • Vad händer med volymen på en pyramid om höjden fördubblas?
  • Vad händer med volymen på en pyramid om höjden tredubblas?
  • Vad händer med volymen på en pyramid om basytans sidor fördubblas?
  • Vad händer med volymen på en pyramid om barytans sidor tredubblas?

Uppgifter: 3.7: 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18

Genomgång av cirkelsektorn:

Uppgifter: 3.2 : 8, 14, 15

Kluring för kluriga

Farbror Bosses teori: Om du dividerar en kons volym med sin basytas radie och sedan dividerar kvoten med konens höjd och sedan dividerar den kvoten med radien en gång till så får du alltid svaret 1,04666....

Stämmer Farbror Bosses teori? (Motivera ditt påstående!)

Läxa till nästa gång att se den här filmen

V 5

Må: Undersökning av samband i Pythagoras sats 45min och arbete med Arbetsuppgifter

Vi tittar på filmen om bevis för Pythagoras sats

Ti: Provuppgift med problemlösning i 3-dimensionell design (Du förbereder dig inför provuppgiften genom att träna på enhetsomvandling och arbetsuppgifter om volymberäkningar)

Bra exempel på elevlösningar hittar du under fliken redovisningar!

V 6

Må: Rymdgeometriprojekt: Design-förbättring, färdigställa skiss

Ti: Rymdgeometriprojekt: Konstruktionsritning, 2D-ritning av modellens delar i skala (Läxa Film 1 och Film 2 Dessutom finns följande intressanta filmer för dig som vill kunna mer "rita trianglar med givna sidor", "rita en Oktagon" , "rita en liksidig triangel" , "rita en kvadrat"  och sist men inte minst en super-uppgift: "rita en egen fotboll" )

V 7

Må: Rymdgeometriprojekt: Färdigställande av ritningar och påbörjande av byggnadskonstruktionen

Ti: Rymdgeometriprojekt: Arbete med byggnadskonstruktionen

V 8

Må: Rymdgeometriprojekt: Inlämning och frågestund inför kapitelprov i rymdgeometri

Ti: Kapitelprov i rymdgeometri ( PLUGG_TIPS )

Innehåll och Kunskapskrav

Provet med Facit (publiceras fredag em)

V 9

SPORTLOV

 

Arbetsområde 2: Funktioner & förändring

koordinatsystem

v10

Må: Introduktion av grafer och samband. Vi spelar "Sänka skepp" och gör en labb om linjära funktioner.

Nya begrepp: Graf, funktion, koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel (Genomgång på film om koordinatsystem) ; (Genomgång på film om hur man kan tolka en graf i ett koordinatsystem)

Ti:

LÄXA TILL V11: 

  • Kap 4.5) Nivå1 : 1, 5  -- Nivå 2: 7  - -  Nivå3: 11
  • Kap 4.6) Nivå1: 3  - - Nivå2: 4, 6, 10  - -  Nivå3: 13
  • Kap 4.7) Nivå1: 5,7  - -  Nivå2) 11, 12, 13, 14  - -  Nivå3) 19
  • Se filmerna ovan!

v11

Må:  Vi arbetar med det rika problemet "Roddarbänkar". Mål med lektionen är att alla ska förstå hur grafer i koordinatsystem är en matematisk representationsform och hur man kan använda den i sina redovisningar för att visa samband.

Ti: Återkoppling från provet, vi tittar på bra elevlösningar. Efteråt jobbar vi med problemet Svältholmen.

Läxa till nv12 se film om hur man namnger en funktion. Välj själv nivå:

ENKLARE NIVÅ.(Titta fram till 4:40)    

SVÅRARE NIVÅ

v12

Må: Problemlösning (Flyttbilar & Bord)

Ti: Matematik-labb (Inlämningsarbete i par. Läraren bestämmer paren).

v13

Må: Frågestund inför provet, arbeta klart med uppgifter som blivit klara från v12.

Ti: Prov

När du tränar inför provet kan du repetera tidigare nämnda sidor i boken samt titta på uppgifterna om roddarbänkar och Flyttbilar. Uppgifterna hittar du här på ollesmatte.se om du väljer uppgifter i menyn istället för din klassbeteckning. Där finns även uppgifterna Rymdresan och körkort som är bra övningar inför provet.

Arbetsområde 3: Procentuell förändring

Procentuell förändring V15 - V20

Måldokument Procent

V 15

Må: Återkoppling från prov i Funktionslära och introduktion av arbetsområdet Procent. 

Ti: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

V16

Må: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

Ti: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

V17

Må: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken dessutom kan man jobba med Arbetsuppgifter om upprepad procentuell förändring med tillhörande filmgenomgång av uppgifterna. Dessa uppgifter är bra att ha att träna inför provet.

Ti: Vi tillverkar egna arbetsuppgifter till ert matteprov.

V18

Må: Klämdag

Ti: 1:a Maj

V19

Må: Vi övar till provet

Ti: Prov om procentuell förändring

V20

Må: Återkoppling från provet och introduktion av arbetsområdet Sannolikhetslära

Ti:

V21