Åk9

Planering Åk 9

Här kan klasserna i åk 9 som undervisas av Jennie, Örjan, Ailyn och Olle på Rålambshovsskolan följa sin terminsplaneringplanering i matematik. 

Så här förbereder du dig för lektionerna: Ta med penna, räknehäfte, matte-mapp och mattebok. Mobilen behöver du inte ta med om inte annat sagts. Titta i förväg på www.ollesmatte i din planering så du vet vad som ska hända på lektionen.

Om du missat en lektion kan du se på www.ollesmatte vad du missade så du kan ta igen det själv i mesta möjliga mån.

Arbetsområde 1 ht19: Geometri

Arbetsområde 1: Geometri

Centralt innehåll i läroplanen:

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Måldokument

V 34

Ons: Terminsintroduktion med utdelning av böcker och genomgång av hur vi kommer arbeta under terminen. Introduktion av måldokumentet i geometri.

Fre: Vi gör en labb där vi undersöker en viss typ av geometriska figurer för att hitta ett samband.

V 35

Tis: Vi ser en kort film om ett geometriskt samband. Vi har en genomgång om en matematisk sats och arbetar med problemuppgifter där vi kan ha nytta av den. Arbetsblad 1  –   Arbetsblad 2

Ons: Problemlösning i grupper: Berget  –  Brandbilen  –  Pyramiden

Fre: Vi arbetar med valda delar ur avsnitt 3:6 i matteboken PRIO9.

FILMTIPS 1 (Bildbevis för Pythagoras sats) – FILMTIPS 2 (Algebraiskt bevis för Pythagoras sats)

V 36

Tis: FILMLÄXA (Den ska du ha sett innan dagens lektion!) Vi jobbar i grupp och löser problem på olika stationer. Vi redovisar 2 av uppgifterna gemensamt på tavlan i slutet av lektionen och diskuterar vad som är viktigt i en redovisning.  Barbiedockan  –  PRIO9 kap 3:3  –  Parken

Ons: Vi jobbar på 3 stationer. A) minigenomgång/Labb om volymskala med läraren  B) Arbete i boken PRIO9 kap 3:4  C) Digital diagnos där du kan testa om du kan det du ska kunna

Fre: Gemensam genomgång av begreppen likformighet och Kongruens. Arbetsuppgifter i PRIO9 kap 3:2

V 37

Tis: Vi tittar på några uppgifter om likformighet från gamla nationella prov

Ons: Vi jobbar med arbetsuppgifter om likformiga trianglar . Vi arbetar i grupper:  A) Arbetsblad med uppgifter med ett filmfacit  –  B) Arbetsblad från Matteboken Mattedirekt

Fre: Vi introducerar en ny matematisk sats med hjälp av en labb i utomhusmiljö. Vi mäter en flaggstång med hjälp av en blyertspenna.

V 38

Tis: Vi har en genomgång av Topptriangelsatsen och arbetar i matteboken PRIO9 kap 3:5

Ons: Vi jobbar med två matematiska problem . FILM OM TOPPTRIANGELSATSEN OCH TRANSVERSALSATSEN

ENKÄT INFÖR PROVET

Fre: Vi jobbar klart med problemet och jobbar sedan vidare med arbetsuppgifter i PRIO9 kap 3:5

V 39

Tis: Kompletteringslektion, om vi missat något eller behöver mer tid till något moment kan vi justera det här.

Ons: Stationsmatte i 6 stationer med repetitionsuppgifter från hela arbetsområdet (Pythagoras sats, likformighet och topptriangelsatsen)

Fre: Frågestund inför provet. LÄXA till idag är att ha valt ut uppgifter som du vill att vi tittar på tillsammans. Ni kommer först få sitta i grupper och visa problemen för varandra och se om ni kan hjälpa varandra och sedan kommer vi ta upp problem gemensamt.

V 40

Tis:

Ons: PROV i GEOMETRI  –  Pythagoras sats, Topptriangelsatsen, likformighet (På provet kommer du få använda skolverkets formelblad som hjälp).

Fre: Introduktion av symmetri, genomgång av det gyllene snittet – Lab: ”Det perfekta ansiktet”

V 41

Tis: Genomgång av centrala begrepp i symmetri (rotationssymmetri, speglingssymmetri, rotationsordning, rotationsvinkel, symmetrilinje). Vi arbetar i matematikboken PRIO9 kap 3:1 om speglingssymmetri

Ons: Vi jobbar i matteboken PRIO9 3:1 om rotationssymmetri

Fre: Vi gör en exit-ticket där ni får visa att ni förstått de aktuella symmetri-begreppen och vi utvärderar arbetsområdet med en utvärderingsenkät i era telefoner.

V 42-43 PRAO

V 44 HÖSTLOV

 

 

Arbetsområde 2: Funktioner och samband

Arbetsområde 2: Funktioner och samband

Centralt innehåll ur läroplanen:

 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Måldokument

V 45

Tis:

Ons:

Fre:

V 46

Tis:

Ons:

Fre:

V 47

Tis:

Ons:

Fre:

 

Arbetsområde 3: Algebra

Arbetsområde 3: Algebra

Centralt innehåll ur läroplanen:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.

Måldokument

V 48

Tis:

Ons:

Fre:

V 49

Tis:

Ons:

Fre:

V 50

Tis:

Ons:

Fre:

V 51

Tis:

Ons:

Fre:

TIDIGARE ÅRSKURSER

Nedanför kan du se olika arbetsområden som tidigare klasser fått arbeta med.

Arbetsområde 1 ht18: Sannolikhetslära

Skärmavbild 2018-08-17 kl. 10.49.38

Arbetsområde 1: Sannolikhetslära

Mål- och planeringsdokument

v34

Lekt 1: TEMA VALET, Vi tittar på begreppen procent och procentenheter för att skapa ytterligare förståelse för hur man kan resonera kring valutgången. Arbetsuppgifter 

Filmfacit

Lekt 2: TEMA HUSHÅLLSEKONOMI, vi gör beräkningar av räntekostnader som är ett viktigt begrepp i ett hushållsekonomi som ni läser i hemkunskapen

Arbetsuppgifter

FILMFACIT

v35

Den här veckan kommer ni stöta på ett antal nya begrepp. Här följer en förklaring av dessa:

P = Sannolikheten att något händer uttryckt i procent, decimalform eller bråkform

Utfall ett sätt som något kan hända. Ex: Att man får en 4 när man rullar en tärning är ett utfall.

Gynnsamma utfall antalet olika utfall som efterfrågas. Ex: om jag ska beräkna sannolikheten för att få mindre än 3 när jag rullar en tärning så är 1 och 2 gynnsamma utfall.

Möjliga utfall antalet olika utfall som existerar. Ex: Det finns 6 olika möjliga utfall när jag rullar en tärning.

 Enstaka händelse Ex: hur stor är chansen att få mindre än 5 när du rullar en tärning 1 gång?

Upprepad händelse Ex: Hur stor är sannolikheten att du får mindre än 5 tre gånger i rad om du rullar en tärning 3 gånger?

Komplex händelse är sannolikheten att en serie händelser ska inträffa som kan ske i olika ordning där flera av utfallen är intressanta. Ex: Hur stor är chansen att du tar tre bollar ur en hink som innehåller 3 vita bollar och 3 gula bollar och exakt 1 av bollarna är vit? Här kan ju den vita bollen komma först, i mitten eller sist. Det är tre olika händelsekedjor som alla stämmer in på det eftersökta utfallet.

Träddiagram är en diagramtyp som används för att utreda problem av komplex typ

Lekt 1: Introduktion av sannolikhetslära. Vi gör labbar i grupper och diskuterar vilka typer av sannolikhet som kan beräknas. FILMTIPS

Lekt 2: Vi gör beräkningar av sannolikheten av enstaka händelser och upprepade händelser. Arbetsuppgifter 1 med FACIT

v36

Lekt 1: Vi arbetar med sannolikheten av upprepade händelser och komplexa händelser. Vi ritar träddiagram och definierar formler för området. FILMTIPS  Arbetsuppgifter 2 med FACIT

Lekt 2: Vi jobbar klart med sannolikhetsproblemen

LEKTIONSANTECKNINGAR FRÅN V36

v37

Lekt 1: Start på filmprojektet i matematik. Istället för prov så kommer ni att få visa era färdigheter i sannolikhetslära genom att spela in en film (grupparbete). Arbetet är tänkt att utföras på lektionstid. Filmen ni tillverkar kommer att bedömas enligt en instruktion/ matris .

Lekt 2: Filmprojekt

v38

Lekt 2: Filmprojekt, inlämning av film.

 

 

 

Arbetsområde 2: Algebra & Bråk

skarmavbild-2017-01-10-kl-09-41-05

Måldokument för arbetsområdet

V38

Lekt 2 Repetition av addition, subtraktion och multiplikation med bråk samt introduktion av division med bråk. (.2-14 PRIO)

Vad är bråk? En kort intro till bråkräkning

Powerpoint om multiplikation med bråk

Film om addition och subtraktion med bråk

En film om multiplikation med bråk

Film om division med bråk och en till film om division med bråk

V39

Lekt 1 Vi fortsätter arbeta med division av bråk och tillämpar det på problemuppgifter.

Skärmavbild 2018-09-27 kl. 17.29.08

V40

Lekt 1 Faktorisering och parenteser Film om hur man multiplicerar parenteser

Film om hur man multiplicerar parenteser med varandra

Lekt 2 Parenteshantering (Algebra)

Problemlösning för algebra.  Bråkiga bråkdrakar  Uppgifter från NP

V41 (Olle och Jennie har vikarie)

Arbetsinstruktion för lekte 1

Lekt 1 (VIKARIE för Olle och Jennie) Metoder för ekvationslösning av olika ekvationstyper: ”Ekvation med variabel i ena ledet”, ”Ekvationer med variabler i båda leden”, ”Ekvationer med nämnare”, ”Ekvationer med variabler i nämnaren”, ”Ekvationer med oändliga lösningar” och ”Ekvationer som saknar lösning”.  Arbetsinstruktion för lekt 1

Lekt 2 (VIKARIE för Olle och Jennie) Vi fortsätter lösa ekvationer av olika typer. Arbetsblad 1.5B, 1.6 och 1.7 dessutom arbete med valfri nivå i boken (PRIO9) i kap 1.8.

V42

Lekt 1 Problemlösning

Lekt 2 Ekvationslösning av olika typer – Arbetsuppgifter – Stationer x 4 (med facit)

V43

Lekt 1 ”Fråga Olle” Vi sammanfattar inför provet och ställer frågor. Plugga till provet som om det skulle vara den här lektionen så att du vet vad du behöver fråga om.

Lekt 2 PROV

V44 Höstlov

Arbetsområde 3: Linjära samband – Räta linjens ekvation och ekvationssystem

Måldokument för arbetsområdet

v 45

Lekt 1: ”Att jämföra uttryck” – Vi jämför algebraiska uttryck mot varandra och beskriver vid vilka värden som vilka uttryck är störst. Det kallas jämförelse genom teckenstudie.

Lekt 2: Vi fortsätter att jämföra algebraiska uttryck genom att sätta in dom i funktioner och plotta dom grafiskt. Vi kan sedan i grafen avgöra vilket uttryck som är störst vid olika värden på x. Det kallas grafisk jämförelse. Vi tittar igenom Bedömningsmatrisen som ni bedöms efter i det här arbetsområdet.

v 46:

Lekt 1: Vi arbetar i grupp med problemlösning. ”Frukt och matematik”. Övningarna är en introduktion i något som kallas ekvationssystem. Vi prövar också att lösa ekvationer med en grafisk metod.

Lekt 2: Vi delar upp oss i olika grupper. Några väljer att arbeta med att ”plotta grafer” och ”räta linjens ekvation”. Övriga väljer att arbeta med algebraiska och grafiska lösningar av ekvationssystem. Här är en liten film om ett problem som kan lösas med olika typer av ekvationssystemslösningar och redovisningar av olika typer.

v 47:

Lekt 1: Grafisk lösning av ekvationssystem – Räta linjens ekvation. Vi plottar grafer, vi undersöker begreppen k-värde och m-värde och kopplar dem till lutning och höjd. Vi lär oss kopplingen mellan aritmetisk talföljd och linjär funktion och begreppet proportionalitet. Introduktion av inlämningsuppgifter till v48 lektion2.

Lekt 2:  Vi arbetar även med problemuppgifter som går att lösa med hjälp av funktioner, ekvationssystem och grafiska lösningar. Den här filmen om ekvationssystem kan vara bra att se.

v 48:

Lekt 1: Alla jobbar med att namnge funktioner utifrån grafer.Vi gör det genom det genom ”extrapolering” och genom undersökning av graf och dessutom gör vi det genom undersökning av kända punkter och formeln: k=dy/dx och insättning av k i  y=kx+m. Vi jobbar också med problemlösning kopplad till tolkning av grafer i båda grupperna. (Den här lektionen har inte 9ACG på grund av studiedag på onsdagen. Vi bedömer att lektion 2 är viktigare den här veckan). Arbetsuppgifter

Lekt 2: Tillverkning av egen problemuppgift. I bedömningsmatrisen kan du se vilka mål som bedöms i uppgiften då de är markerade med (*). I slutet av lektionen väljer du om du vill vara med i fördjupnings-grupp eller grund-grupp till lektion 1 v49 då vi ska ha frågestund och genomgångar inför provet.

v 49:

Lekt 1: Fördjupningslektion och frågestund inför provet. Här kan ni välja om ni vill vara med i fördjupningsgrupp eller om ni vill arbeta med grunder inför provet. Den här lektionen tittar 9ACG på hur man kan bestämma en funktion utifrån en graf och utifrån 2 givna punkter.

Lekt 2: Prov i Samband och Algebra: Innehållet i provet och hur det bedöms hittar du i Måldokumentet samt i bedömningsmatrisen. Förslag till lösningar och provet kan du hitta under fliken ”redovisningar” på fredag eftermiddag v49.

v 50:

Lekt 1:  Återkoppling från prov

MUNTLIGA NATIONELLA PROV I MATEMATIK

Arbetsområde 1:Likformighet & Symmetri

Planeringsdokument

V2

Lekt 1: Symmetrier är något som behagar människans önskan om ordning. Människor upplever symmetriska former som vackra och rogivande. Vi undersöker begreppen symmetri och symmetrilinje laborativt. (Den här lektionen har endast grupperna i klasserna 9BEF)

Lekt 2: Det här är terminens första lektion för klasserna 9 ACDG som bara har en lektion den första veckan. Vi arbetar med symmetrier, symmetrilinjer, spegling och rotationssymmetri. Film om speglingssymmetri och rotationssymmetri. I filmen beskrivs begreppet rotationsordning.

V3

Lekt 1: Vi repeterar Pythagoras sats från i våras och arbetar med rätvinkliga trianglar

Lekt 2: Vi fortsätter med Pythagoras sats och arbetar med rätvinkliga trianglar i problemsituationer med uppgifter från nationella prov.

V4

Lekt 1: Vi jobbar vidare med Pythagoras sats och testar oss själva på vad vi kan hittills av symmetri och Pythagoras.

Lekt 2: Vi arbetar med kongruens och likformighet

V5

Lekt 1:Vi arbetar med kongruens och likformighet

Lekt 2: Vi arbetar med topptriangelsatsen. Film om toptriangelsatsen

V6

Lekt 1: Repetition inför provet

Lekt 2: Prov om symmetri och likformighet

Provet med förslag till lösningar:

ACG Prov  –  Förslag till lösningar

D Prov. –  Förslag till lösningar

BEF Prov  –  Förslag till lösningar

Arbetsområde 2: Statistik

Planeringsdokument

Statistikhäfte

V7

Lekt 1: Repetition av lägesmått: Medelvärde, median och typvärde. Lägesmåtten beskriver det som är ”normalt” eller ”vanligt” i en datamängd. Film om lägesmått  Vi arbetar med dessa arbetsuppgifter

Lekt 2: Diagramskalor: Nominalskala, Ordinalskala & Kvotskala. Vi arbetar med diagram och diskuterar vilka typer av diagram som finns och vilken typ av information man kan få ut ur olika typer av diagram.

V8

Lekt 1: Spridningsmått: Variationsbredd, standardavvikelse och kvartiler. Vi tittar på en ny grupp av mått som används för att beskriva statistiska datamängder. Spridningsmåtten används till skillnad från lägesmåtten till att beskriva hela datamängdens spridning istället för vad som är vanligast. Film om spridningsmått. Arbetsuppgifter Basket I

Lekt 2: Vi fortsätter arbeta med spridningsmått och lär oss att rita lådagram för att beskriva en datamängd. Viktiga begrepp i ett låda gram är kvartiler och median. Arbetsuppgifter: Basket II

LÅDAGRAM

V9 SPORTLOV

V10

Lekt 1: Vi arbetar med datorer och tillverkar diagram i programmet excel.

Lekt 2: Ni arbetar med datorer och tillverkar diagram i datorer. Då vi är många kommer ni få samsas om befintliga datorer. Om man vill ta med egen dator till lektionen så ansvarar man för den själv. Datorn måste ha programmet Excel i så fall. (Numbers är inte samma sak.)

V11 (To kan lektionen störas av ÄP9 Svenska)

Lekt 1: Vi arbetar med begreppet korrelation. Med hjälp av punktdiagram undersöker vi i Excel om olika fenomen i verklighet är beroende av varandra. Det vi undersöker är kopplat till begreppet fattigdom och ingår i ett tema tillsammans med SO-lärarna. Vi hämtar information på Globalis och Landguiden för att t reda på vilka samhällsfaktorer som styrs av länders ekonomi. Film om hur man gör punktdiagram i Excel

Film om hur man bestämmer korrelationen i en datamängd i ett punktdiagram i Excel. (På engelska).

Lekt 2: Vi fortsätter jobba med korrelation och fattigdom. (Inlämning av uppgiften Fattigdom)

V12

Lekt 1: Repetition och frågestund inför provet

Lekt 2: PROV i Statistik

Arbetsområde 3: Valbara kurser v 13-15 & v17-19

En stor del av slutet på terminen går åt till nationella prov och förberedelse för nationella prov. Under terminens senare del kommer vi dela upp oss för att alla ska få arbeta med det de vill. Vi kommer erbjuda grundkurser i Geometri och procent och fördjupningskurser i procent och algebra. Dessutom erbjuder vi en allmän repetitionskurs av hela årskursens innehåll. Kurserna är på 3 veckor och alla elever ska välja två kurser. Kursperiod 1 är v13-15 och kursperiod 2 är v17-19.

KURSPLANER:

Grundkurs i Geometri (Jennie ACG+D/Mattias BEF)

Grundkurs i Procent & Algebra (Örjan ACG+BEF kursperiod 1/TeijoACG+BEF kursperiod 2)

Repetitionskurs i PRIO (Teijo ACG+BEF/Jennie D)

Fördjupningskurs om procent (Olle ACG+BEF+D)

Fördjupningskurs i Algebra (Olle D)

Fördjupningskurs i Algebra (Anders/Ivan ACG+BEF)

V13

Lekt 1:

9D Fördjupningsgrupp: Vi repeterar grunderna i parentesmultiplikation, undersöker parenteskvadrering och introducerar kvadreringsreglerna och konjugatregeln. Begrepp: kvadrera  –  Film om kvadreringsreglerna  –  Film om konjugatregeln  –  Arbetsuppgifter

ACG+BEF Grundkurs i Geometri: Socrative diagnos på hela geometriområdet för att du ska få reda på vad du behöver öva mer på.

ACG+BEF Grundkurs i Procent och Algebra: Övergång från bråk -> decimal -> procent, Delen och helheten. Begrepp: del, helhet, procentsats, decimalform, förändringsfaktor, ursprungligt värde, nytt värde, Procent, Promille, Ppm

ACG+BEF Procent fördjupning: Vi repeterar grunderna i procenträkning. Begrepp: del, helhet, procentsats, decimalform, förändringsfaktor, ursprungligt värde, nytt värde – Film om förändringsfaktorer –  Arbetsuppgifter

Lekt 2:

9D Fördjupningsgrupp: Vi arbetar med kvadreringsreglerna och konjugatregeln. Begrepp: Kvadreringsregler Arbetsuppgifter

ACG+BEF Grundkurs i Geometri: Vinklar, trianglar, månghörningar och Pythagoras sats

ACG+BEF Grundkurs i Procent och Algebra: Fortsätta med delen och helheten, procenttrianglar, förändringsfaktor, Socrative

ACG+BEF Procent fördjupning: Vi fördjupar oss i problemlösning med procenträkning. Vi jobbar i grupper och presenterar våra lösningar på tavlan – Arbetsuppgifter

V14 (Ons 3/4 kan lektioner störas av ÄP9 Fysik/Kemi/Biologi)

Lekt 1: 

9D Fördjupningsgrupp: Vi arbetar med kvadreringsreglerna baklänges och introducerar ekvationslösningsmetoden kvadratkomplettering.  Begrepp: kvadratkomplettering  –  Film om kvadratkompletering  – Arbetsuppgifter

ACG+BEF Grundkurs i Geometri: Omkrets och Area

ACG+BEF Grundkurs i Procent och Algebra: Repetera (Övergång från bråk -> decimal -> procent, Förändringsfaktor). Genomgång av. uttryck, variabelbegreppet, ekvation. Begrepp: proportionalitet.

ACG+BEF Procent fördjupning: Vi introducerar begreppet procentuell koncentration. Vi arbetar med problemlösning med koncentrationer.   Begrepp: procentuell koncentration Arbetsuppgifter

Lekt 2:

9D Fördjupningsgrupp: Vi arbetar med Kvadratkomplettering och PQ-formeln och jämför metoderna –  Film om PQ-formeln

ACG+BEF Grundkurs i Geometri: Geometriska kroppar och volym

ACG+BEF Grundkurs i Procent och Algebra: Repetera mera och anpassning till feedback från föregående lektion, procent och algebra

ACG+BEF Procent fördjupning: Vi arbetar med metoder för beräkning och justering av koncentrationer – Arbetsuppgifter

V15 (Tor 11/4 kan lektioner störas av Äp9 Engelska)

Lekt 1: 

9D Fördjupningsgrupp: Vi plottar andragradskurvor och gör grafiska lösningar av andragradsekvationer. Begrepp: Parabel, andragradskurva

ACG+BEF Grundkurs i Geometri: Skalaberäkning i olika dimensioner

ACG+BEF Grundkurs i Procent och Algebra: Problemlösning, NP uppgifter med både bråk och algebra

ACG+BEF Procent fördjupning: Vi arbetar med uppgifter om procent från gamla nationella prov – Arbetsuppgifter

Lekt 2:

9D Fördjupningsgrupp: Provmöjlighet: vi skriver ett prov i Algebra. De som vill ha provet bedömt får det medan de som inte vill bli bedömda på provet rättar det själva. (Inlämnade prov rättas inom 1 vecka.)

ACG+BEF Grundkurs i Geometri: Likformighet, Symmetri och Kurstest

ACG+BEF Grundkurs i Procent och Algebra: Prov, Feedback till Örjan.

ACG+BEF Procent fördjupning: Provmöjlighet: vi skriver ett prov i procenträkning. De som vill ha provet bedömt får det medan de som inte vill bli bedömda på provet rättar det själva med ett facit. (Inlämnade prov rättas inom 1 vecka.)

V16 PÅSKLOV

V17

Lekt 1:

ACG+BEF+D Procent fördjupning: Vi repeterar grunderna i procenträkning. Begrepp: del, helhet, procentsats, decimalform, förändringsfaktor, ursprungligt värde, nytt värde  – Film om förändringsfaktorer

Lekt 2:

ACG+BEF+D Procent fördjupning: Vi fördjupar oss i procentuella förändringar och algebraiska lösningar med förändringsfaktorer.  Begrepp: ?, ????

V18

Lekt 1: 

ACG+BEF+D Procent fördjupning: Vi introducerar begreppet procentuell koncentration. Vi arbetar med problemlösning med koncentrationer.   Begrepp: procentuell koncentration

Lekt 2:

ACG+BEF+D Procent fördjupning: Vi arbetar med metoder för beräkning och justering av koncentrationer

V19 (To 9/5 kan lektioner störas av ÄP9 SO)

Lekt 1: 

ACG+BEF+D Procent fördjupning: Vi arbetar med uppgifter om procentuell koncentration och med blandade uppgifter om procent från gamla nationella prov

Lekt 2:

ACG+BEF+D Procent fördjupning: Provmöjlighet: vi skriver ett prov i procenträkning. De som vill ha provet bedömt får det medan de som inte vill bli bedömda på provet rättar det själva. (Inlämnade prov rättas inom 1 vecka.)

V20

ONSDAG 15/5 ÄP9 Matematik del B + C (tot 80 min)

Fredag 17/5 ÄP9 Matematik del D (100 min)

Lekt 1:

Lekt 2:

V21

Lekt 1:

Lekt 2:

V22

Lekt 1:

Lekt 2:

Arbetsområde 1 vt18: Rymdgeometri

Skärmavbild 2017-08-15 kl. 19.34.43

 

Mål- & Planeringsdokument

V 3

Må: Introduktion av nya mattegrupper, problemlösning i grupp med introduktion av rymdgeometri genom 3-dimensionellt problem. Vi hjälper centrumchefen i New York att paketera julgranskulorna från Rockefellergranen 

thumbnail_20180115_122600

Ti: Genomgång av volymenheter och undersökning av hur man kan bestämma volymen av rätblock. Enhetsomvandling  mellan kubikmeter-systemet och litersystemet med hjälp av (ENHETSOMVANDLINGSSCHEMA). Arbete med övningsuppgifter.

Arbetsuppgifter om enhetsomvandling: Avsnitt 3.5: Uppgifter: 5, 10, 12, 15, 16, 17, 22 (svår)

Arbetsuppgifter om volymberäkning av rätblock:Avsnitt 3.4: Uppgifter: 6, 9, 11, 14, 16

Läxa: Se följande film innan nästa lektion!

V 4

Må: Undersökning av volymer av Prisma och cylinder . Kunstruktion av formler för volymberäkningar.

Eleverna konstruerar tillsammans formeln för volymen av en cylinder EPA

Uppgifter: 3.6: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16

Gruppdiskussion kring uppgift 12 efter halva tiden

Eleverna ska genom egen undersökning ta reda på vad som händer med volymen av en cylinder om den förstoras i skala 2:1 och om den förstoras i skala 3:1 och utifrån det försöka konstruera ett antagande om hur skala-förändringar påverkar volymer.

Kluring för kluriga

En cylinderformad läskedrycksburk av märket ”Smarr-Soda” har volymen 40cl. Burken är 14cm hög. Hur bred måste burken vara?

Ti: Undersökning av volymer av Pyramid och kon

Vi tittar på filmen ni hade i läxa om spetsiga former

Disskussion efter halva tiden:

 • Vad händer med volymen på en pyramid om höjden fördubblas?
 • Vad händer med volymen på en pyramid om höjden tredubblas?
 • Vad händer med volymen på en pyramid om basytans sidor fördubblas?
 • Vad händer med volymen på en pyramid om barytans sidor tredubblas?

Uppgifter: 3.7: 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18

Genomgång av cirkelsektorn:

Uppgifter: 3.2 : 8, 14, 15

Kluring för kluriga

Farbror Bosses teori: Om du dividerar en kons volym med sin basytas radie och sedan dividerar kvoten med konens höjd och sedan dividerar den kvoten med radien en gång till så får du alltid svaret 1,04666….

Stämmer Farbror Bosses teori? (Motivera ditt påstående!)

Läxa till nästa gång att se den här filmen

V 5

Må: Undersökning av samband i Pythagoras sats 45min och arbete med Arbetsuppgifter

Vi tittar på filmen om bevis för Pythagoras sats

Ti: Provuppgift med problemlösning i 3-dimensionell design (Du förbereder dig inför provuppgiften genom att träna på enhetsomvandling och arbetsuppgifter om volymberäkningar)

Bra exempel på elevlösningar hittar du under fliken redovisningar!

V 6

Må: Rymdgeometriprojekt: Design-förbättring, färdigställa skiss

Ti: Rymdgeometriprojekt: Konstruktionsritning, 2D-ritning av modellens delar i skala (Läxa Film 1 och Film 2 Dessutom finns följande intressanta filmer för dig som vill kunna mer ”rita trianglar med givna sidor”, ”rita en Oktagon” , ”rita en liksidig triangel” , ”rita en kvadrat”  och sist men inte minst en super-uppgift: ”rita en egen fotboll” )

V 7

Må: Rymdgeometriprojekt: Färdigställande av ritningar och påbörjande av byggnadskonstruktionen

Ti: Rymdgeometriprojekt: Arbete med byggnadskonstruktionen

V 8

Må: Rymdgeometriprojekt: Inlämning och frågestund inför kapitelprov i rymdgeometri

Ti: Kapitelprov i rymdgeometri ( PLUGG_TIPS )

Innehåll och Kunskapskrav

Provet med Facit (publiceras fredag em)

V 9

SPORTLOV

 

Arbetsområde 2: Funktioner & förändring

koordinatsystem

v10

Må: Introduktion av grafer och samband. Vi spelar ”Sänka skepp” och gör en labb om linjära funktioner.

Nya begrepp: Graf, funktion, koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel (Genomgång på film om koordinatsystem) ; (Genomgång på film om hur man kan tolka en graf i ett koordinatsystem)

Ti:

LÄXA TILL V11: 

 • Kap 4.5) Nivå1 : 1, 5  — Nivå 2: 7  – –  Nivå3: 11
 • Kap 4.6) Nivå1: 3  – – Nivå2: 4, 6, 10  – –  Nivå3: 13
 • Kap 4.7) Nivå1: 5,7  – –  Nivå2) 11, 12, 13, 14  – –  Nivå3) 19
 • Se filmerna ovan!

v11

Må:  Vi arbetar med det rika problemet ”Roddarbänkar”. Mål med lektionen är att alla ska förstå hur grafer i koordinatsystem är en matematisk representationsform och hur man kan använda den i sina redovisningar för att visa samband.

Ti: Återkoppling från provet, vi tittar på bra elevlösningar. Efteråt jobbar vi med problemet Svältholmen.

Läxa till nv12 se film om hur man namnger en funktion. Välj själv nivå:

ENKLARE NIVÅ.(Titta fram till 4:40)    

SVÅRARE NIVÅ

v12

Må: Problemlösning (Flyttbilar & Bord)

Ti: Matematik-labb (Inlämningsarbete i par. Läraren bestämmer paren).

v13

Må: Frågestund inför provet, arbeta klart med uppgifter som blivit klara från v12.

Ti: Prov

När du tränar inför provet kan du repetera tidigare nämnda sidor i boken samt titta på uppgifterna om roddarbänkar och Flyttbilar. Uppgifterna hittar du här på ollesmatte.se om du väljer uppgifter i menyn istället för din klassbeteckning. Där finns även uppgifterna Rymdresan och körkort som är bra övningar inför provet.

Arbetsområde 3: Procentuell förändring

Procentuell förändring V15 – V20

Måldokument Procent

V 15

Må: Återkoppling från prov i Funktionslära och introduktion av arbetsområdet Procent. 

Ti: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

V16

Må: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

Ti: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken

V17

Må: Arbete med Kompendiet om procent och uppgifter i boken dessutom kan man jobba med Arbetsuppgifter om upprepad procentuell förändring med tillhörande filmgenomgång av uppgifterna. Dessa uppgifter är bra att ha att träna inför provet.

Ti: Vi tillverkar egna arbetsuppgifter till ert matteprov.

V18

Må: Klämdag

Ti: 1:a Maj

V19

Må: Vi övar till provet

Ti: Prov om procentuell förändring

V20

Må: Återkoppling från provet och introduktion av arbetsområdet Sannolikhetslära

Ti:

V21