6C

VT2016

Här kommer 6C kunna se sin planering och hämta sina uppgifter

V2

Tisdag: introduktion av terminen och ett kul problem

Onsdag: vikarie (Olle är på skolverket och tillverkar nationella prov för åk9 ons-fre). halvklassarbete, instruktioner på filmen  skriftliga resultat från varje par lämnas in efter lektionen. Varje par behöver 6 klossar i olika färg som labbmaterial. Det är viktigt att alla lämnar tillbaka alla klossarna då vi kommer behöva dom många gånger i framtiden.

Torsdag: Vikarie. Arbete med ett glassigt problem. Arbeta i grupper med 3 elever i varje grupp. Idag delar ni in er i åldersordning efter era födelsedagar. Varje grupp ska kunna redovisa muntligt på måndag hur långt ni kommit med problemet. Om man klickar på länken så kan man hitta ett problem i häftet som heter glassarna.

V3

Statistik

Saxat ur läroplanen: "När eleverna arbetar med egna undersökningar kan de utveckla fler sätt att presentera data på, med stöd av bilder, konkret material eller digital teknik. Genom att ställa frågor och dra slutsatser om information som finns i tabeller och diagram utvecklar de sitt kunnande om hur man tolkar data. Det kan till exempel innebära att avläsa ett diagram i en nyhetsartikel, för att därefter analysera den information man fått fram och jämföra den med innehållet i tidningsartikeln."

Tisdag-Onsdag: Introduktion av tabeller och diagram. Idag jobbar vi med stapeldiagram. Du kommer göra 2 korta undersökningar och presentera dom som stapeldiagram. Du presenterar såväl i frekvenstabell och som stapeldiagram. Vi undersöker ur vilka av diagrammen man kan beräkna vilka lägesmått. Ev testar vi att tillverka diagrammen i programmet Excel (beror på om vi får tillgång på datorer, annars demonstreras detta via projektor och de som vill får pröva hemma). Läxa till torsdag att minst kunna tillverka en frekvenstabell och ett diagram utifrån en "datamängd". (Överkurs: att förstå begreppet relativ frekvens). Under veckan arbetar vi med arbetsmaterialet statistikhäftet.

Torsdag: Arbete med tabeller och diagram (Statistikhäftet och s. 125-126 i ma-boken)

V4

Tisdag: vi tillverkar cirkeldiagram manuellt och digitalt. Omvandling av procentuell andel till grader i cirkeldiagram är dagens matematiska problem. Uppgifterna vi jobbar med hittar du här. CIRKELDIAGRAM

Onsdag: Onsdag: Vi jobbar klart med uppgifterna om cirkeldiagram och går igenom målen för statistikavsnittet (se nedan målbeskrivning). Läxa till torsdag: kunna tillverka ett cirkeldiagram manuellt med hjälp av en gradskiva och en datamängd.

Torsdag: Vi går igenom lägesmåtten medelvärde, median och typvärde. Vi jobbar med följande statistik-problem

V5

Tisdag: Vi undersöker vilka lägesmått vi kan beräkna ur olika diagram DIAGRAMFRÅGOR

Onsdag: vi jobbar med problemlösning om statistik

Torsdag: Vi skriver en diagnos för att kontrollera att vi nått våra mål:

Diagnosen

Facit till diagnosen

Mål i statistik:

 • sammanställa data i frekvenstabell (med relativ frekvens)
 • Illustrera samlad datamängd i diagram (stapel, cirkel eller linje)
 • argumentera för val av diagramtyp
 • tolka diagram (bestämma lägesmått ur diagram)
 • Använda/beräkna lägesmåtten medelvärde, median och typvärde

v6

Tisdag: Nationella prov i Svenska

Onsdag:  Vi går igenom diagnosen och ser till att alla har koll på vilka rester som behöver kompletteras.

Torsdag: Nationella prov i Svenska

V7

LÄXA: Den här filmen om kombinatorik ska du ha sett innan tisdag! Extra guldstjärna till den som kommer på hur man gör!

Kombinatorik

Saxat ur läroplanen: "I årskurserna 4–6 ska undervisningen behandla enkel kombinatorik i konkreta situationer. Det tidiga mötet med kombinatorik innebär att eleverna ska få erfarenheter av olika konkreta situationer som rymmer möjligheter till olika kombinationer. Klassiska problem är ”på hur många sätt kan en kö se ut om det är fem personer som står i kön” och ”på hur många olika sätt kan en lottorad se ut?”."

Tisdag: Vi arbetar med kombinatoriska problem. Vi undersöker skillnaden i antal kombinationer man kan skapa ur en mängd om mängden innehåller ett par.

Onsdag: Laboration i kombinatorik i par samt genomgång av vad ett "par-prov" är. Genomgång om hur prov-tillverkningen ska gå till.

Mål i Kombinatorik:

 • kunna beräkna antalet sätt du kan ordna en mängd unika föremål Ex: på hur många sätt kan Ada, Billy, Cia och David bilda en kö?
 • kunna beräkna antalet sätt du kan ordna en delmängd ur en mängd unika objekt Ex: på hur många sätt kan guld, silver och bronsmedalj delas ut till 8 tävlande personer (man får inte dela medaljer)?
 • kunna beräkna antalet sätt du kan ordna en mängd om det ingår flera identiska föremål
 • beskriva hur du löser kombinatoriska problem på olika sätt (med beräkningar eller med logiska resonemang)

Sannolikhet

Saxat ur läroplanen: "I årskurserna 4–6 vidgas innehållet till sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer, vilket innebär att eleverna får möta sannolikhet, chans och risk som begrepp i undervisningen."

Torsdag: Vi räknar matematikproblem i matteboken kring sannolikhet.

v8

Tisdag: Genomgång av grunder i sannolikhet och löser sannolikhetsproblem.

Onsdag: Vi tillverkar egna sannolikhetsproblem och kombinatorikproblem i grupper. Uppgifterna som gruppen tillverkar ska bli ett prov till en annan grupp. Provet ska anpassas efter en målmatris. Tanken är att ni ska lära er hur mål ser ut och hur olika svårighetsnivåer ser ut.

Så här ser dokumentet ut som ni ska tillverka problemen efter.

Här har du lite exempel på uppgifter som kan dyka upp i provet. (Se upp!! några av sannolikhetsuppgifterna går inte att svara på!!)

Mål i Sannolikhet

 • bestämma sannolikheten av en likformig händelse Ex: hur stor är chansen att tärningen visar en 4:a?
 • kunna avgöra vad som är en likformig sannolikhetssituation
 • Överkurs: kunna beräkna sannolikheten av en upprepad likformig sannolikhetssituation med återläggning Ex: hur stor är chansen att tärningen visar en 4:a två gånger i rad?

Torsdag: "Prov i kombinatorik och sannolikhet", eleverna jobbar i par som jag delar in dom i. De ska lösa prov som någon av de andra grupperna tillverkat. Paren kommer bestå av elever som inte brukar samarbeta. Ni blir bedömda både på det prov ni producerat och på det prov ni löser.

V9

Sportlov

V10

Tisdag: Roligt matteproblem med musikeleverna, övriga har uppvisning

Onsdag: Test för dom som inte var med v 8, Övriga jobbar i Matteboken med Geometri och får tillbaka sina prov efter lektionen

Torsdag: Vi jobbar med lite cirkelproblem!

V11

Tisdag: Roligt matteproblem med musikeleverna, övriga har uppvisning

Onsdag: Utprovning av kommande nationella prov (Experimentklass för PRIM-gruppen/ Stockholms universitet)

Torsdag: Roligt matteproblem med musikeleverna, övriga har uppvisning

V12

Läxfilm: Cirkelformler (läxa till tisdag att ha sett!)

geometri

Saxat från läroplanen: "I årskurserna 4–6 utvidgas innehållet till jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Här ska undervisningen också behandla metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. Med metoder avser kursplanen för de här årskurserna olika formella eller informella tillvägagångssätt för att bestämma omkrets och area."

Tisdag: ca halva klassen kommer delta i en utprovning av framtida tänkbara uppgifter för muntliga nationella prov i matematik. Lotten har avgjort. Det ska vara 3 grupper och 4 elever i varje grupp. Det kommer provtillverkare från PRIM-gruppen på Stockholms Universitet och utför testningen. Testningen är en viktig del i provtillverkningen och mycket lärorikt för de elever som får vara med. Övriga elever kommer starta på veckans konstruktionsutmaning tillsammans med Olle. (De som blivit utlottade är:

Grupp 1: Fabian, Emma, Axel, Ellen (reserv: Alice)

Grupp 2: Paulina, Elsa F, Engla, Juni (reserv: Emelin)

Grupp 3: Thea, Caroline, Zoe, Vanja (reserv: Elin)

Onsdag: Konstruktionsutmaning: 

Figurer: A) en rät vinkel, B) Mitten på en sträcka, C) Hälften av en vinkel, D) Liksidig triangel, E) Kvadrat, F) Liksidig 6-hörning, G) Liksidig 8-hörning H) En fotboll

Filmtips denna vecka: ritfilm 1  ,   ritfilm 2   , Ritfilm 3   , Ritfilm 4 

Torsdag:

V13

Påsklov

V14

geometri

Saxat från läroplanen: "I årskurserna 4–6 utvidgas innehållet till jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Här ska undervisningen också behandla metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. Med metoder avser kursplanen för de här årskurserna olika formella eller informella tillvägagångssätt för att bestämma omkrets och area."

MÅL-DOKUMENTET här kan du hålla koll på att du kan det du ska kunna! Om det är saker du inte förstår så fråga när vi jobbar med det, vänta inte tills du sitter på ett prov!

Förutom det som står i måldokumentet ska du kunna omvandla längdenheter och areaenheter samt kunna de vanligast använda prefixen för längdenheter (k, d, c, m).

Filmtips för geometri: 1) Längdenheter , 2) Areabegreppet , 3) Cirkelns Area & Omkrets , 4) Omkrets

Tisdag: Areabegreppet och Omkretsbegreppet Vi "härleder" (undersöker riktigheten i) på formler för beräkning av area och omkrets för Rektanglar, Kvadrater, Trehörningar, Cirklar, Parallellogramer och Romber.

Onsdag: Nationellt prov del B+C kl 08.30 i hemklassrummet

Torsdag: Vi använder oss av area och omkretsformler för att beskriva geometriska figurer. Vi vänder och vrider på formler för att hitta nya formler.

Vi jobbar med Geometriska figurer och Geometriproblem

FRE: Nationellt prov del D+E kl 08:50 i hemklassrummet

V15

Tis: Vi jobbar med problemlösning med omkrets och Area-beräkningar

Ons: Vi introducerar skalabegreppet. Arbetsmaterial ons

Tors: Vi beräknar verkliga mått utifrån ritningar och kartor Arbetsuppgifter torsdag

V16

Tis: Nationellt prov i Engelska

Ons: Vi avbildar saker i olika skalor Arbetsuppgifter

Tors: Vi bestämmer skalan utifrån bild och verklighet

V17

Tis: Vi arbetar med blandade uppgifter om area, omkrets och skala. Vi diskuterar kunskapskrav och skriftlig redovisning. Testprov

Ons: Geometri-prov med bedömningsmall 

Tors: Återkoppling på geometriprovet och utvärdering

V18

Tis: Vikarie (Olle är och tillverkar nationella prov på universitetet)

Saxat ur läroplanen: "Med hjälp av grafer och koordinatsystem kan eleverna visualisera samband och förändringar. Det kan till exempel vara att med en graf illustrera hur långt en bil med en viss hastighet hinner på en viss tid. I årskurserna 4–6 ska undervisningen även behandla koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. Det innebär att eleverna ska göra graderingar av koordinataxlar, för att sedan placera ut punkter utifrån information av olika slag. Här ingår också att lokalisera punkter i ett koordinatsystem eller en graf utifrån givna frågeställningar eller situationer."

Ons:  Introduktion grafer.(FILM) Vi ritar grafiska berättelser. Här är uppgifterna vi jobbade med idag.

En till FILM om grundläggande begrepp.

Tors: Kristi himmelsfärdsdagen/ lediga

V19

Tis: Vi sammanfattar uppg 3 från förra veckan och tittar på proportionella samband. Vi jobbar med dom här uppgifterna.

Ons: Vi arbetar med koordinatsystem, proportionalitet och grafer Uppgifter

Tors: Vi Undersöker talföljder, hur vi kan beskriva dom med formler och hur vi kan rita dom som grafer UPPGIFTER Vissa av uppgifterna är svåra. Alla kommer inte klara alla övningarna. Jag har gjort så för att det ska finnas utmaningar för alla, även dom som har lätt för att se mönster.

V20

Saxat ur läroplanen:
"Matematiska mönster är ytterligare en aspekt av kunskapsområdet algebra. När eleverna får möta ett innehåll där mönster successivt kan ersättas med tal och bokstavsbeteckningar kan de tillägna sig ett algebraiskt tänkande och kunnande. I årskurserna 1–3 och 4–6 är innehållet hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. Det kan till exempel handla om golvplattor, mönster på tapetbårder eller andra mönster som finns lättillgängliga i elevernas egen miljö. Kunskaper om hur mönster i geometriska mönster och mönster i talföljder kan konstrueras och beskrivas ger eleverna möjlighet att utveckla tankemodeller för hur logiska mönster byggs upp och hur man kan kommunicera kring dessa.

Progressionen består i att mönstren blir allt mer komplext uppbyggda. Mönstren kan bestå av till exempel återkommande geometriska figurer eller mönster som växer symmetriskt. När eleverna utmanas att beskriva, konstruera och uttrycka mönster och talföljder på olika sätt, ges de möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig generellt."

Tis: Vi använder talföljder och försöker beskriva dom algebraiskt och grafiskt för att hitta matematiska mönster. Vi tittar igenom målen för området i Måldokumentet. Sedan försöker vi lösa ett rikt problem.

Ons: Olle rättar nationella prov. Ni har vikarie och ska arbeta med att tillverka mönster, talserier, formler och Grafer.

Tors: Problem som går att beskriva grafiskt och som talföljder

V21

Tis: Problem som går att beskriva grafiskt och som talföljder. Det här är dagens arbetsuppgifter med förslag till lösningar

Ons: Idrottsdag

Tors: Kunskapstest om koordinater, grafer och talföljder

V22

Tis: Återkoppling från testet

Ons: Problemlösning och betygssamtal och utvärdering

Tors: Problemlösning och betygssamtal

V23

Tis: Matematikavslutning och utvärdering

Ons: Mentorsdag 1

Tors: Mentorsdag 2

Fre: Skolavslutning

Skolavslutning fredag 10/6