Åk6

Planering Åk6 HT-20

Här kan åk6 följa sin terminsplaneringplanering i matematik.

I planeringen kan du hitta tips på hur du kan jobba extra för att utvecklas mer och ibland se filmklipp som kan hjälpa dig att förstå. Du kan dessutom använda planeringen här till att titta tillbaka på vad du jobbat med t ex inför ett prov i en avslutande del av ett arbetsområde.

Ett kunskapskrav som är värt att reflektera över är:

"I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som  för resonemangen framåt."

 

Planering Taluppfattning

Arbetsområde 1: De fyra räknesätten (v34-38)

I läroplanen (lgr11) anges att syftet med undervisningen i matematik bla är:

 • "Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet." 
 • "Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats." 

Arbetsområdets centrala innehåll:

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

v34-35

Innehåll:

 • Vi repeterar först de fyra räknesätten och de matematiska ord som är aktuella i arbetsområdet (addition, subtraktion, division, multiplikation, term, summa, differens, faktor, produkttäljare, nämnare och kvot).
 • Vi går igenom prioriteringsreglerna.
 • Vi kommer träna på multiplikationstabellerna och skriver ett minitest varje vecka.
 • Vi prövar och jämför användbarheten av flera olika skriftliga "algoritmer" (räknemetoder) för räknesätten multiplikation och division. De metoder vi ska reflektera över och värdera är:
 1. Multiplikation: Europeisk multiplikationsalgoritm, Den kinesiska rutan och sydamerikansk streckräkning
 2. Division: Kort division, trappan och ballongdivision

 • Vi arbetar under perioden med uppgifter i matteboken på sidorna 6-29. Vi kommer inte göra alla uppgifter och vi kommer arbeta med annat material också.
 • Vi avslutar varje vecka med en "Exit ticket" där du visar dina kunskaper. Du får själv välja svårighetsnivå på din uppgift. Denna uppgift är ett betygsgrundande bedömningstillfälle. Vecka 34 kommer uppgiften vara att beräkna en multiplikationsuppgift med metoden "Kinesisk ruta" och en multiplikationsuppgift med streckräkning. Vecka 35 kommer uppgiften vara att beräkna en divisionsuppgift med metoden "trappan" och en multiplikationsuppgift med kort division eller ballongdivision.

Mål:

Du ska vid periodens slut kunna:

 • utföra beräkningar med skriftliga metoder i samtliga fyra räknesätt.
 • visa förståelse för och kunna tillämpa prioriteringsreglerna vid beräkningar

Inför Exit-ticket v34

Ur kunskapskravet:

"Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat."

Extramaterial:

Öva på prioriteringsreglerna

Genomgångar:

Addition   Subtraktion    multiplikation.   multiplikation med streckräkning   Kinesiska rutan     division.    ballongdivision.   Trappan

v36

Vi introducerar räkning med negativa tal och använder likhetstecken (< och >)  för att jämföra tal. Vi för in de negativa talen i ett koordinatsystem och namnger koordinater.

Vi jobbar med uppgifter i matteboken och annat material.

v37

Måndag: Vi diskuterar betydelsen av ordet ekvation och skapar och löser (likheter) ekvationer med balansmetoden.

Vi jobbar med uppgifter i matteboken och annat material.

v38

Vi introducerar koordinatsystem och hur man kan namnge koordinater i ett sådant. Viktiga begrepp är: Koordinatsystem, koordinat, x-axel, y-axel och Origo. 

Film om koordinatsystem ch hur man namnger koordinater

Vi arbetar med funktioner och samband i matteboken. Ni hittar veckans mål i schoolsoft.

Centralt innehåll:

 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

v39

Måndag: Vi repeterar inför provet och har frågestund

Film om ekvationer och balansmetoden

Tisdag: Prov i matematik

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Planering

Arbetsområde 2:

Planering

Arbetsområde 3